29.01.2020

На 29.01.2020г. в залата на общински съвет в град Върбица от 18 часа ще се проведе заседание на ОИК при

25.10.2019

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Информиламе Ви, че секция с № 271000004 находяща се в гр. Върбица ул. Вит № 5 "Младежки дом е определена  за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в предвежването.

Телефонни номера за съдействие: 053912094 отдел "ГРАО" към община Върбица и тел. 0882614508 ОИК Върбица, 0899129783 Председател на ОИК Върбица.

Зявки се приемат всеки рабон ден включително и в изборният ден от 8:00 часа до 17:00 часа.

НАПОМНЯМЕ ЧЕ!!!!

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване, след което излиза, докато избирателят гласува.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

Не може да бъде придружител член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател.

17.10.2019

Съобщение

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 21.10.2019Г. ИЗБЕРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯВАТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНО ПОМЕЩЕНИЕ,ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 37 АЛ. А ОТ ИЗБОРНИЯТ КОДЕКС

16.10.2019

Обучение на Секционни избирателни комисии.

Уведомявами Ви, че на 19.10.2019г. (събота) от 14:00 часа сградата на Младежки дом ще се проведе обучение на членовете на Секционни избирателни комисии на територията на община Върбица.

 

16.10.2019

Съобщение в изпълнение на писмо изх. № МИ - 15 - 697 от 05.10.2019г. във връзка с Решение № 993 - МИ от 07.09.2019г. и протоколно решение на ЦИК, публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кмет

16.10.2019

заседание на ОИК Върбица

Днес 16.10.2019г. от 12:30 часа в зградата на община Върбица в стая № 206 ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия.

16.10.2019

ОТНОСНО: РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА

I. Застъпници.

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Върбица чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец Приложение №73-МИ от изборните книжа, публикувани в сайта на ЦИК. Заявлението се подава до 17:00 ч. на 26.10.2019 г. в ОИК -Върбица. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител Excel формат,подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници Приложение №75-МИ от изборните книжа, публикувани в сайта на ЦИК.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 от Решение 1080-МИ от 12.09.2019 г. чрез предложение по образец Приложение №74-МИ от изборните книжа, пбликувани в сайта на ЦИК.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в територията на Община Върбица.

 

II. Упълномощени представители

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Върбица от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител по образец като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Върбица.

До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

09.10.2019

заседание на ОИК Върбица

Днес 09.10.2019г. от 18:00 часа в стая 206 в сградата на Община Върбица ще се проведе заседание на общинската избилателна комисия. 

26.09.2019

На 26.09.2019г. в сградата на община Върбица в стая 206 ат 17:00 часа, ще се проведе заседание на ОИК

21.09.2019

Съобщение

ОИК Върбица напоня, че крайният срок за

1. Вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.
2. За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г.
3. За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.

16.09.2019

Регистрация на кандидатски листи

Съобщаваме  Ви , че регистрацията на кандидатските листи за участието в изборите за общински съветници и кметове на кметства и кмет на община на 27.10.2019г., ще започне в 9:00 часа на 17.09.2019г. и ще приключи в 17:00 часа на 24.09.2019г. 

При представяне на нужните документи описани в  Решението по долу

РЕШЕНИЕ
№ 943-МИ
София, 02.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с  чл. 87, ал. 1, т. 14-16,  чл. 156-161, чл. 397, чл. 402, ал. 1-3, чл. 412-419 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение на ЦИК № 627-МИ и във връзка с чл. 39, ал. 4, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ и трето и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Право да бъдат избирани

1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца (към дата 26 април 2019 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони – в съответната община; за кметове на кметства - в съответното населено място.

2. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 г. към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място (към дата 26 април 2019 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

ІІ. Издигане на кандидати

3. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 27 октомври 2019 г. в Общинската избирателна комисия.

ІІІ. Кандидатски листи

4. Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

 Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. 

5. Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет, образува самостоятелна кандидатска листа.

6. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

7. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

8. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

9. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.

10. Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници  на партии или коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

ІV. Действителност на регистрацията

11. Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.

12. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.

13. Кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция, а кандидат за общински съветник от инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет от партия или коалиция.

14. Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.

15. Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

16. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/ местна коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.

17. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 11, 12, 13 и 14. Решението се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

V. Документи и срок за регистрация

18. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

19. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

20. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

21. ОИК води отделни входящи регистри на кандидатите:

- за общински съветници – Приложение № 69-МИ;

- за кмет на община/район – Приложение № 70-МИ;

- за кмет на кметство (общ за всички кметства в общината) – Приложение № 71-МИ;

22. Последователността на постъпване на документите на кандидатските листи определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

23. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

24. Проверката на обстоятелствата по чл. 397 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.

25. Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра  за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз , но не са български граждани.

VІ. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат   

26. Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

26.1 за общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;     

б) до 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;     

в) до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;     

г) до 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;     

д) над 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;     

26.2 за кмет на община с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;     

б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;     

в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;     

г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;     

д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;  

26.3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

26.4. за кмет на район – една пета от избирателите на района, но не повече от 500

27. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. (Приложение № 67-МИ от изборните книжа) Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района , единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него , и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 638-МИ от 21.08.2019 г.  и Решение № 705-МИ от 23.08.2019 г.).

28. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 27, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл.4, т.7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

29. Списъкът се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по т. 18.2 – 18.5 не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24.09.2019 г.

VІІ. Условия за регистрация. Отказ за регистрация  

30. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

31. При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

32. В случаите когато ОИК откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

33. При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26 септември 2019 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

34. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадни в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26.09.2019 г.

35. Новият кандидат по предложение на партията или коалицията по т. 32 и 33 заема освободеното или последното място  в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

36. За регистрацията на всяка кандидатска листа с кандидати за общински съветници и с кандидати за кметове ОИК взема отделно решение, което се вписва в регистър на кандидатите за публикуване (Приложение № 72-МИ от изборните книжа). Регистърът се обявява на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

37. Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава удостоверения за регистриран кандидат (Приложение № 68-МИ от изборните книжа)   

VІІІ. Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация   

 38. Списъците по т. 27 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно за проверка от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция  „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва не по-късно от 27 дни преди изборния ден – 29.09.2019 г. и за резултатите от нея се съставя протокол в два екземпляра, единия от които се предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

39. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола за установения резултат от представените списъци.

40. Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели , регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ОИК може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.

41. Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

ІХ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

42. Кандидатите имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите. В случай че регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му се прекратяват от деня на заличаването.

43. От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.

44. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

Х. Отпуск на кандидатите

45. Кандидат за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

46. За времето в което кандидатът за кмет на община, район или кметство е в отпуск по т. 45, за временно изпълняващ длъжността кмет определя един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината и района се избира от общинския съвет. При условията и реда на чл. 42, ал. 8 на ЗМСМА.

47. В случаите когато общинският съвет не е приел решение в определения срок, временно изпълняващ длъжността кмет на община/ /район/ кметство, се назначава от областния управител.

48. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

49. Точка 45 не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на Републиката.

50. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

51. В случай че регистрацията на кандидат бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

11.09.2019

До политическите партии

Във връзка с постъпило писмо с изх. № МИ-15-218/11.09.2019г. Ви информираме, партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, че могат да подават заявления за регистрация в ОИК за участие в изборите и преди датата на получаване в ОИК на списъка на регистраните в ЦИК партии и коалиции/ по хронограм на ЦИК -12.09.2019г/.

11.09.2019

Общинска избирателна комисия Върбица свиква заседание на 11.09.2019. /сряда/ от 16:00 часа в сградата на общинска администрация в стая № 206

06.09.2019

Общинска избирателна комисия Върбица свиква заседание на 09.09.2019. /понеделник/ от 18:00 часа в сградата на общинска администрация в стая № 206

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 105 / 15.04.2022

  относно: Приемане на оставка на Ерсин Ахмед Хасанов и утвърждаване на следващият от листата на ДПС

 • № 104 / 29.01.2020

  относно: Приемане на оставка на Есер Хикмет Садък и утвърждаване на следващият от листата на ДПС

 • № 103 / 03.11.2019

  относно: Решение за избор на Кмет на кметство с. Сушина

всички решения